طــــرح کــــروم

  1. خانه
  2. »
  3. طرح کروم

طرح کروم CorroM (Corrosion Monitoring)

این طرح از سه بخش کلی تشکیل شده است. بخش اول که در بدو استفاده از ماده ایمن ساز عملیاتی می گردد، شامل اعزام کارشناس/کارشناسان مهام به محل می باشد. در این بخش از طرح، تزریق اولیه ماده ایمن ساز تحت نظارت کارشناسان مهام صورت می گیرد و آموزش کلی جهت استفاده از این ماده به پرسنل مربوطه ارائه می گردد

بخش دوم طرح کروم شامل نمونه برداری های دوره ای از دستگاههای تحت پوشش طرح می باشد. نمونه های هر دستگاه با هماهنگی های قبلی و مطابق با آموزش های ارائه شده، به آزمایشگاه مهام ارسال می شوند. در آزمایشگاه، pH محلول و نرخ خوردگی آن توسط تستهای الکتروشیمیایی سنجیده می شود و نهایتاً طی گزارشی، تقدیم مشتری محترم می گردد. 

بخش سوم طرح، شامل اعزام کارشناس به محل جهت بازدید، عیب یابی و رفع عیب می باشد. این بخش صرفاً در صورت نیاز، با توجه به نتایج تستهای دوره ای صورت می گیرد.