گروه محصولات دریایی

خانه >> محصولات

گروه محصولات دریایی مخصوص دستگاه ها و تاسیسات دریایی طراحی و تولید شده اند و شرایط خاص محیط دریا و سیستم هایی که در آن کار می کنند در ویژگی های این گروه از محصولات مهام لحاظ شده است. این گروه محصولی به دو دسته کلی ایمن سازها و شوینده ها تقسیم بندی می شود. ایمن سازها جهت پیشگیری از بروز خوردگی و رسوب در سیستم ها استفاده می شوند و شوینده ها جهت پاکسازی سطوح و مجاری از رسوب و چربی و آلودگی ها مورد استفاده قرار می گیرند. کد ویژه این گروه محصولی 25 می باشد.

ایمن سازها

شوینده ها