کاتالوگ

محصولات تاسیساتی

رسو ب زدا ها

SCAN_20140430_132841841

رسوب زدای چیلر

کاتالوگ

رسوب زدای مبدل های فوق حساس

SCAN_20140430_133110875

رسوب زدای دیگ بخار

SCAN_20140430_132603875

رسوب زدای پکیج

کاتالوگ

زنگ بر فلزات آهنی

نگهدارنده ها

SCAN_20140430_132956763

ضد جلبک برج خنک کننده

SCAN_20140430_132956763

ضد جلبک برج خنک کننده

SCAN_20140430_132956763

ضد رسوب و ضد خوردگی چیلر

SCAN_20140430_133223544

ضد رسوب و ضد خوردگی و معلق نگهدارنده دیگ بخار

SCAN_20140430_132426960

ضد رسوب و ضد خوردگی و هوا پیکیج و رادیاتور

محصولات خودرویی سبک و سنگین

رسو ب زدا ها

SCAN_20140430_132841841

رسوب زدای رادیاتور و سیلندر

SCAN_20140430_132841841

چربی گیر مدار روغن موتور

نگهدارنده ها

SCAN_20140430_132841841

ضد یخ خودرو های سبک

ELC

ELC - مناطق گرمسیر

ELC+

+ ELC - مناطق سردسیر

SCAN_20140430_132841841

ضد یخ مدار بسته تاسیساتی

SCAN_20140430_132841841

ضد یخ مدار بسته تاسیساتی