محصولات تولیدی مهام در گروه های مختلف طبقه بندی می شوند. گروه های محصولی مهام را در ادامه ملاحظه می فرمایید.

گروه محصولات خودرویی و ماشین آلاتی (کد 19)

گروه محصولات تاسیساتی (کد 22)

گروه محصولات دریایی (کد 25)

گروه محصولات نفتی (کد 29)

گروه محصولات عمومی (کد 13)