تاییدیه ها

مهام L22CS ترکیبی است از اسید های آلی و معدنی، دترژنتهای نفوذ پذیر، ماسکه کننده و مواد نگهدارنده فلزات از خانواده آهن و مس در محیط اسیدی به هنگام شستشو