en | fa

مایع برج های خنک کننده

MAHAM L22I ct

 شرح

     مهام ترکیبی است از پلی فسفاتها و پلیمرهای اختصاصی، دیسپرس کننده به همراه اسید های آلی و معدنی و مواد نگهدارنده فلزات و باکتری ساید،که جهت مصرف کاملا موثر در برجهای خنک کننده توصیه میگردد

مزایا

کنترل عالی خوردگی

جلوگیری از ایجاد جلبک و رسوب در مدار آب برج

پاک کننده تدریجی رسوبات موجود در محیط

کنترل کاملا مطلوب کلنی های باکتری

کاهش هزینه های سرویس و نگهداری و حذف اسید شویی های سالیانه

موارد استفاده

اختصاصا جهت مصرف در آبهای تغذیه برجهای خنک کننده توصیه میشود که میتواند به نسبت سختی آب، به سیستم اضافه گردد.

مقدار مصرف

میزان مصرف این محصول در شارژ اولیه 1 لیتر در هزار لیتر بوده و برای شارژهای بعدی ملاک افزایش ماده در برج خنک کننده میزان آب ورودی و تنظیم PH بین 6 تا 7 می باشد

Ask a question